StyrelseAkademien Jönköping

img_om_oss_styrelseakademien

StyrelseAkademien är en sammanslutning av personer med det gemensamma intresset att verka för bättre styrelsearbete i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av ett antal ideella föreningar i olika delar av landet sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft. Läs mer om organisationen och verksamhetsidén.

StyrelseAkademien grundades 1991 och medlemmarna bildar ett rikstäckande nätverk av styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv. Idag består vi av arton regionala föreningar med sammanlagt 5.000 medlemmar.

StyrelseAkademien i Jönköping har nästan 300 medlemmar.

StyrelseAkademien Jönköping bildades våren 1996 som en avknoppning från SA Västsverige-Göteborg. Från starten var Johan Svedberg ordförande och Urban Blomberg verksamhetsledare. Åren 1998-2003 var Göran Kastman ordförande och från 2004 tog Urban vid som ordförande och verksamhetsledare. Från 2008 har Marianne Hennix övertagit dessa roller. Från och med 2013 har StyrelseAkademien Jönköping ny verksamhetsledare i Anna Bansell medan Marianne Hennix håller i ordförandeklubban.

De tre grundpelarna för verksamheten är utbildning, rekrytering och nätverk.

Utbildning
StyrelseAkademien hjälper styrelser och enskilda ledamöter att utveckla sin professionalism genom ett stort utbud av kurser, seminarier och utbildningsprogram i styrelsearbete. Under en följd av år har StyrelseAkademien årligen genomfört minst ett 70-tal sådana arrangemang runt om i landet.

Rekrytering
Genom en väl beprövad arbetsmodell och förmedling från bl a den egna banken av styrelsekandidater bistår StyrelseAkademien företag med att rekrytera ledamöter med rätt kompetens och erfarenhet till deras styrelser.

Mötesplatser i vårt rikstäckande nätverk
StyrelseAkademien skapar mötesplatser för informell kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar, s k StyrelseCaféer, kvällsträffar m m.

Opinion
På det nationella planet driver StyrelseAkademien frågor på övergripande nivå för att främja god sed och sunda principer för styrelsearbete. StyrelseAkademien har tagit fram bland annat en svensk Vägledning till god styrelsesed. Vidare utger StyrelseAkademien i samarbete med Ekerlids Förlag nyhetsbrevet P.S. – Professionellt Styrelsearbete samt utger boken Styrelsearbete i små företag.

[Webbplats StyrelseAkademien Jönköping]